Informacje na temat ochrony danych i zgody
dla kandydatów do pracy


Ochrona danych osobowych jest ważna dla Sprecher Automation GmbH i jej spółek powiązanych (dalej łącznie określanych jako "Sprecher Automation"). Sprecher Automation przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych.

 

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w następujących celach w ramach działalności Sprecher Automation:

  • Realizacja procesu rekrutacji, w oparciu o dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o wolnym miejscu pracy, dokumenty aplikacyjne złożone niezależnie od potrzeb rekrutacyjnych, a także aplikacje na staże i praktyki.

Do realizacji procesu rekrutacji wymagana jest Twoja zgoda.

 

Jakie kategorie danych osobowych będą przetwarzane?

Jeżeli jest to konieczne, w celach wymienionych powyżej przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:

  • Dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, nazwisko panieńskie, wykształcenie, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny, ilość dzieci, adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • Przebieg zatrudnienia
  • Wykształcenie i przebyte szkolenia
  • Wiedza i umiejętności
  • Inne informacje, np. znajomość języków obcych, stosunek do służby wojskowej, kategoria prawa jazdy

Dane osobowe będą przetwarzane, jeśli będzie to konieczne do realizacji odpowiednich celów lub jeśli zostały ujawnione przez kandydatów do zatrudnienia.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest, o ile dotyczy:

  • Artykuł 6 (1) a) RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • Artykuł 6 (1) b) RODO - podjęcie kroków przed zawarciem umowy i/lub wykonaniem kontraktu
  • Artykuł 6 (1) c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  • Artykuł 6 (1) f) RODO - ochrona prawnie uzasadnionych interesów

W szczególnych przypadkach wymagane mogą być inne podstawy prawne.

 

Komu dane osobowe mogą być przekazywane?

W razie potrzeby, dane osobowe będą przekazywane spółkom powiązanym ze Sprecher Automation GmbH, wykonawcom usług (np. dostawcom usług informatycznych), a także stronom trzecim (np. władzom, radcom prawnym, sądom), jeśli jest to dopuszczalne lub wymagane do spełnienia obowiązków prawnych.

 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy od ostatniej aktualizacji przez osobę ubiegającą się o pracę, chyba że istnieją prawne powody dłuższego okresu przechowywania.

 

Jakie prawa przysługują podmiotom danych?

Podmioty danych mają prawo do dostępu, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu, automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji, w tym profilowania i złożenia skargi do organu nadzorującego, jeśli taka potrzeba zaistnieje.

Firma Sprecher Automation nie może rozpatrzeć aplikacji lub nie może jej ujawnić, jeśli dane osobowe nie zostaną dostarczone lub jeśli Sprecher Automation nie będzie uprawniona do przetwarzania danych osobowych.

 

Kontakt - szczegóły

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt:

Sprecher Automation GmbH
Franckstrasse 51
A-4020 Linz / Austria
T: +43 732 6908-0
F: +43 732 6908-278
www.sprecher-automation.com
datenschutz@sprecher-automation.com

bgContainerEnde