Informacje na temat ochrony danych i zgody
dla osób fizycznych reprezentujących naszych dostawców, klientów i partnerów biznesowych


Ochrona danych osobowych jest ważna dla Sprecher Automation GmbH i jej spółek powiązanych (dalej łącznie określanych jako "Sprecher Automation"). Sprecher Automation przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych.

 

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe osób fizycznych reprezentujących naszych dostawców, klientów i partnerów biznesowych będą przetwarzane w następujących celach w ramach działalności Sprecher Automation:

 • Komunikacja, doradztwo i szkolenia dotyczące dostaw i usług Sprecher Automation w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy, np. odpowiedzi na zapytania, przygotowywanie ofert lub przeprowadzanie szkoleń lub warsztatów;

 • Komunikacja, doradztwo i szkolenia, badania i rozwój, planowanie, projektowanie, produkcja i przetwarzanie, a także handel, montaż, odbiór, realizacja projektu lub konstrukcji na obiekcie, wynajem, naprawa, konserwacja, zaopatrzenie i przechowywanie w celu wykonania zamówienia, np. na dostawę produktów, świadczenie usług, realizację projektów, wykonywanie zadań administracyjnych, między innymi z zakresu księgowości i monitowania;

 • w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, np. zgodność z obowiązkami ustawowymi, m.in. okres przechowywania zgodnie z przepisami podatkowymi i handlowymi, zgodność z obowiązkami wynikającymi z kodeksu spółek handlowych, m.in. wytycznych dot. zgodności Sprecher Automation;

 • w celu ochrony uzasadnionych interesów, np. w celu dochodzenia praw umownych lub ustawowych, rozstrzygania sporów prawnych, w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa dotyczących produktów i usług, a także w celach marketingu bezpośredniego.

Chcielibyśmy drogą e-mailową informować naszych dostawców, odbiorców i innych partnerów biznesowych o wydarzeniach i targach, a także o nowościach związanych z naszą firmą i naszymi produktami. Dlatego też prosimy o udzielenie zgody, którego można dokonać tutaj.

 

Jakie kategorie danych osobowych będą przetwarzane?

Jeżeli jest to konieczne, do celów wymienionych powyżej przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:

 • dane osoby kontaktowej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, nazwa działu i/lub pełniona funkcja;
 • dane firmy, np. nazwa firmy i adres, dane rejestrowe, szczegóły dot. rachunku bankowego, nr VAT;
 • inne informacje, np. informacje, które zostały przekazane lub są wymagane w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy i wykonaniem zamówienia, takie jak zapytania i dokumentacja zamówieniowa, korespondencja handlowa;
 • informacje publiczne, np. od stowarzyszeń ochrony wierzycieli lub z rejestrów przedsiębiorstw;

Dane osobowe będą przetwarzane, jeśli będzie to konieczne do realizacji odpowiednich celów lub jeśli zostały ujawnione przez osoby fizyczne reprezentujące naszych dostawców, klientów i innych partnerów biznesowych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest, o ile dotyczy:

 • Artykuł 6 (1) a) RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 • Artykuł 6 (1) b) RODO - podjęcie kroków przed zawarciem umowy i/lub wykonaniem kontraktu
 • Artykuł 6 (1) c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • Artykuł 6 (1) f) RODO - ochrona prawnie uzasadnionych interesów

W szczególnych przypadkach wymagane mogą być inne podstawy prawne.

 

Komu dane osobowe mogą być przekazywane?

W razie potrzeby, dane osobowe będą przekazywane spółkom powiązanym ze Sprecher Automation GmbH, wykonawcom usług (np. dostawcom usług informatycznych), a także stronom trzecim (np. władzom, radcom prawnym, sądom), jeśli jest to dopuszczalne lub wymagane do spełnienia obowiązków prawnych.

 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania celu, w którym zostały zebrane lub na czas wypełniania obowiązków statutowych lub umownych Sprecher Automation.

 

Jakie prawa przysługują podmiotom danych?

Podmioty danych mają prawo do dostępu, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu, automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji, w tym profilowania i złożenia skargi do organu nadzorującego, jeśli taka potrzeba zaistnieje.

 

Kontakt - szczegóły

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt:

Sprecher Automation GmbH
Franckstrasse 51
A-4020 Linz / Austria
T: +43 732 6908-0
F: +43 732 6908-278
www.sprecher-automation.com
datenschutz@sprecher-automation.com

bgContainerEnde