Kodeks postępowania

Kodeks postępowania firmy Sprecher Automation GmbH i jej spółek zależnych (dalej wspólnie określanych jako „Sprecher Automation”) powstał w oparciu o: zasady „UN Global Compact”, „Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych”, „Podstawowe standardy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy”, a także „Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet”.

Ogólne zasady

Firma Sprecher Automation postawiła sobie za cel, by szanować i promować zrównoważony, rentowny rozwój i odpowiedzialność społeczną z korzyścią dla wszystkich osób, społeczności i rynków. Kluczowe znaczenie dla Sprecher Automation ma wdrożenie i postępowanie zgodne z wartościami zawartymi w niniejszym Kodeksie postępowania w firmie Sprecher Automation i wzdłuż całego łańcucha wartości dodanej. Dlatego też wymagamy od naszych interesariuszy (partnerów biznesowych, dostawców, dystrybutorów, współpracowników itp.), aby stosowali się, wdrażali, promowali i rozpowszechniali treść niniejszego Kodeksu postępowania we właściwy sposób, obecnie i w przyszłości.

1. Prawa człowieka

Szanujemy i wspieramy ochronę powszechnych praw człowieka.

Bronimy równych szans i równego traktowania wszystkich osób, bez względu na ich kolor skóry, rasę, narodowość, pochodzenie społeczne, ewentualną niepełnosprawność, orientację seksualną, przekonania polityczne lub religijne, a także ich płeć lub wiek i szanujemy ich dobra osobiste.

2. Standardy pracy

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie.

Opracowaliśmy odpowiedni system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który stosujemy i ciągle rozwijamy. Bierzemy odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, ograniczamy ryzyko i zapewniamy możliwie najlepsze środki zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym.

Nie zatrudniamy osób, które nie osiągnęły wymaganego prawem wieku.

Uznajemy prawo do rokowań zbiorowych, wypłacamy minimalne wynagrodzenie przewidziane w przepisach prawa lub układach zbiorowych i przestrzegamy maksymalnego czasu pracy przewidzianego przez prawo.

Unikamy sytuacji, w których osobiste interesy naszych pracowników mogłyby być sprzeczne z interesami Sprecher Automation, aby zapobiec konfliktom lojalności.

Szanujemy wolność zrzeszania się. Nasi pracownicy komunikują się z zarządem w sposób otwarty i przejrzysty, bez obawy przed odwetem, w jakiejkolwiek formie. Nasi pracownicy mają prawo do zrzeszania się, wstępowania do związków zawodowych, powoływania swoich przedstawicieli lub zostania wybranym w takim związku.

3. Środowisko

Opracowaliśmy odpowiedni system zarządzania ochroną środowiska, który stosujemy i ciągle rozwijamy. Stosujemy się do wszystkich norm, które nas dotyczą, służących ochronie środowiska, redukcji wpływu na środowisko naturalne oraz stale rozwijamy stosowane przez nas środki ochrony środowiska.

Przestrzegamy wszystkich odpowiednich standardów jakości w produkcji naszych produktów i świadczymy nasze usługi zgodnie z powszechnie uznanymi najnowocześniejszymi metodami oraz odpowiednio rozwijamy nasze standardy jakości.

4. Etyka biznesu

Uznajemy wszelkie standardy prawa prywatnego i publicznego, a także prawa karnego, aby zapewnić ekonomiczne i odpowiedzialne finansowo uczestnictwo w życiu gospodarczym oraz zachowanie oparte na współpracy i szacunku. Utrzymujemy uczciwe i otwarte relacje z naszymi interesariuszami i współpracujemy z nimi nad rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb.

Zachowujemy uczciwość i bezstronność, i nie tolerujemy nacisków, zachowań groźnych i obelżywych, dyskryminacji i wyzysku.

Ustalamy wzorce zachowań, które służą utrzymaniu wolnej i otwartej konkurencji.

Działamy w sposób autonomiczny, co oznacza, że kalkulacje, polityka cenowa, przygotowanie ogólnych warunków, sprzedaż lub działania operacyjne, działalność badawczo-rozwojowa, inwestycje, strategie i tym podobne, przeprowadzane są niezależnie przez odpowiednie jednostki w ramach Sprecher Automation.

Nie tolerujemy żadnych form korupcji, w tym wymuszeń i łapówkarstwa.

Ponieważ wymagania mogą ulec zmianie, Sprecher Automation zastrzega sobie prawo do zmiany Kodeksu postępowania.

bgContainerEnde