Warunki korzystania ze Strony internetowej

 

1. Zastosowanie, definicje

1.1. Niniejszym Warunkom korzystania podlega przeglądanie i korzystanie ze Strony internetowej, prowadzonej przez Sprecher Automation GmbH i jej spółki zależne (łącznie określane mianem „Sprecher Automation”), włączając w to dostępne Usługi, takie jak portal do pobierania i Zawartość, obejmującą informacje, dokumentację, ogłoszenia, oprogramowanie układowe, oprogramowanie, materiały graficzne, znaki firmowe, ilustracje, zdjęcia, animacje, filmy, teksty itd. Terminy Strona internetowa, Usługi i Zawartość łącznie również nazywane są Stroną internetową.

1.2. Niniejsze Warunki korzystania, w zależności od charakteru użytkowania, na podstawie indywidualnych umów pomiędzy firmą Sprecher a odwiedzającym stronę, odpowiednio użytkownikiem (odwiedzający i użytkownik łącznie określani mianem „Użytkownik”), mogą być zmieniane, modyfikowane lub zastępowane warunkami licencji, warunkami korzystania z produktu itp.

1.3. W przypadku sprzeczności stosuje się następującą kolejność: (a) indywidualne umowy pomiędzy Sprecher Automation i Użytkownikiem, o ile zostały potwierdzone na piśmie przez Sprecher Automation; (b) niniejsze Warunki korzystania; (c) dyspozytywne przepisy prawa handlowego i cywilnego.

2. Dostęp, bezpieczeństwo

2.1. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za ustawienia połączenia z Internetem i dokonuje aktualizacji systemu komputerowego we własnym zakresie. Sprecher Automation nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za chwilowy brak dostępu do serwera (np. w przypadku prac konserwacyjnych, awarii serwera itp.).

2.2. Ze względów bezpieczeństwa dostęp do treści z działu informacje prasowe lub informacje dla klientów i dostęp do witryny umożliwiającej pobieranie informacji będzie udostępniony tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się podać podczas rejestracji dane zgodne z prawdą, a o ewentualnych zmianach niezwłocznie powiadomić administratora strony. Po pełnej rejestracji Użytkownik pocztą elektroniczną otrzyma zgodę (bez uprawnień), która zapewnia dostęp przez określony czas.

2.3. Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania ze Strony internetowej. Jeśli Użytkownik zaprzestanie korzystania z portalu pobierania, nazwa Użytkownika i hasło zostaną usunięte niezwłocznie, gdy tylko zostaną wykonane zadania związane z zaprzestaniem użytkowania.

2.4. Sprecher Automation zwraca uwagę, że według aktualnego stanu wiedzy, pewne ryzyka związane z Internetem (np. wirusy, itp.) ze względów technicznych nie mogą być do końca kontrolowane lub znajdują się poza sferą wpływów firmy Sprecher Automation. Użytkownik jest odpowiedzialny za podejmowanie czynności powodujących ryzyko dla systemu technicznego.

3. Prawa i obowiązki wynikające z używania Strony

3.1. Sprecher Automation udziela Użytkownikowi podczas korzystania ze Strony internetowej niewyłącznego, niezbywalnego prawa do przeglądania na własny użytek Zawartości Strony internetowej oraz do drukowania Zawartości ze wskazaniem źródła.

3.2. Użytkownik może powoływać się na Sprecher Automation wyłącznie w materiałach marketingowych i publikacjach, niezależnie od ich rodzaju, jeśli uprzednio otrzyma wyraźną pisemną zgodę Sprecher Automation.

3.3. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, wprowadzania zmian i poprawek, przechowywania, edytowania, dekompilacji i/lub tłumaczenia Strony internetowej, ani wyodrębniania jej fragmentów, usuwania znaków, symboli, itp., wykorzystywania Strony w celach komercyjnych lub innych, a także nie jest uprawniony do udostępniania jej treści osobom trzecim.

3.4. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie środków bezpieczeństwa koniecznych do zachowania poufności oraz właściwego wykorzystania nazwy Użytkownika i hasła. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania nazwy Użytkownika i hasła, w przypadku ujawnienia nadużycia należy niezwłocznie poinformować firmę Sprecher Automation.

4. Zakres i ograniczenia użytkowania

4.1. Strona internetowa jest ogólnie dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4.2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków, firma Sprecher Automation ma prawo do całkowitego lub częściowego odebrania dostępu do Strony, szczególnie do portalu pobierania oraz do strefy dla prasy. Firma Sprecher Automation ma prawo do wprowadzania zmian na Stronie w dowolnej kolejności, bez podania przyczyny.

5. Prawo własności intelektualnej

5.1. Strona internetowa jest własnością firmy. Wszelkie Prawa autorskie i Prawa własności intelektualnej dotyczące Strony, w szczególności udostępnionych Usług i Treści, pozostają zawsze własnością firmy Sprecher Automation lub osób trzecich. Wszelkie Prawa autorskie i Prawa własności intelektualnej dotyczące Usług i Treści, które nie są zawarte na Stronie, ale które są dostępne za pośrednictwem Strony, pozostają własnością odpowiedniego właściciela i mogą być chronione prawem autorskim i innymi prawami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania wszystkich praw Sprecher Automation i / lub innych osób lub do zachowania ich niezmienności.

5.2. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej firmy Sprecher Automation w przypadku stwierdzenia naruszenia Praw własności intelektualnej i uczynić wszystko, co w jego mocy, aby powstrzymać przed dalszym naruszaniem Praw własności intelektualnej.

6. Gwarancja, odpowiedzialność, ubezpieczenie, siła wyższa

6.1. Strona jest dostarczana na zasadzie „taka jaka jest”. Sprecher Automation nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność i / lub aktualność Strony oraz, że oferowane Usługi i Treści są odpowiednie do zamierzonego celu Użytkownika.

6.2. Użytkownik korzysta ze Strony na własną odpowiedzialność. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów, regulacji, badań, embarg, a także ogólnych zasad korzystania z Internetu, które ulegają regularnym zmianom. Sprecher Automation wyraźnie zaznacza, że naruszenie któregokolwiek z postanowień może być zagrożone karą.

6.3. Odpowiedzialność Sprecher Automation za wady rzeczowe i prawne jest wykluczona w przypadku, gdy korzystanie ze Strony jest bezpłatne; nie dotyczy to odpowiedzialności deliktowej. Roszczenia o odszkodowanie za naruszenie istotnych zobowiązań umownych ograniczone są do typowych przewidywalnych szkód wynikających z umowy, z wyjątkiem przypadków umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Powyższe postanowienie nie oznacza zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Użytkownika.

6.4. Sprecher Automation nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nie spowodowane przez Sprecher Automation dysfunkcje, które występują w systemie komputerowym Użytkownika, nawet jeżeli zbiegają się one w czasie z korzystaniem ze Strony. Sprecher Automation nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia lub awarie systemu komputerowego Użytkownika, za utratę danych spowodowaną błędem technicznym, przerwaną transmisją danych lub innymi zakłóceniami lub awariami, które mogą powstać w wyniku korzystania ze Strony.

6.5. Sprecher Automation gwarantuje przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są tutaj.

7. Inne

7.1. W przypadku, gdy Strona zawiera hiperłącza lub odniesienia, są one udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika. Użytkownik będzie korzystał z nich wyłącznie na własne ryzyko. Wszelka odpowiedzialność Sprecher Automation jest wykluczona.

7.2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków korzystania i / lub umów zawartych na podstawie niniejszych Warunków są lub staną się nieskuteczne, odpowiednio niewykonalne w całości lub w części, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków korzystania i / lub umów zawartych na podstawie niniejszej Umowy nie ulegnie zmianie. W takim przypadku postanowienie nieskuteczne, względnie niewykonalne, zostanie uznane za zastąpione przez postanowienie, które jest jak najbardziej zbliżone do zamierzonego celu. To samo stosuje się, mutatis mutandis, w przypadku stwierdzenia luki.

8. Poufność

8.1. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania wszystkich danych, rysunków, specyfikacji technicznych, dostarczonych materiałów i wszelkiego rodzaju dokumentów, które otrzymuje w związku z korzystaniem ze Strony, lub które otrzymuje w ramach umowy lub o których poufnie dowiaduje się w trakcie korzystania, nie kopiowania ich i nieujawniania lub udostępniania w innym miejscu, chyba że są ogólnie znane lub zgodne z prawem w inny sposób. Użytkownik jest zobligowany do powyższego zobowiązania odpowiednio wobec swoich pracowników i osób z nim współpracujących.

9. Obowiązujące prawo, jurysdykcja

9.1. Strona internetowa jest obsługiwana i administrowana przez Sprecher Automation GmbH, Austria.

9.2. Niniejsze Warunki korzystania i / lub umowy zawarte w ich ramach, w tym spory dotyczące ich istnienia lub nieistnienia, podlegają wyłącznie prawu austriackiemu. Przepisy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) są niniejszym wyraźnie wyłączone.

9.3. Miejscem jurysdykcji dla Użytkownika będzie wyłącznie sąd właściwy w Linz w Austrii. Sprecher Automation jest uprawniony, wg własnej woli, do pozwania Użytkownika przed inny sąd, który działa zgodnie z prawem krajowym lub międzynarodowym.

9.4. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, który ma stałe miejsce zamieszkania, miejsce pobytu i miejsce zatrudnienia w miejscowości podlegającej innemu sądowi w Austrii, może mieć zastosowanie jego miejsce jurysdykcji; jeżeli miejsce stałego zamieszkania, miejsce pobytu lub miejsce zatrudnienia konsumenta znajdują się w kraju innym niż Austria, pierwszeństwo mają przepisy dotyczące ochrony konsumenta obowiązujące w tym państwie.

bgContainerEnde