SCADA i system sterowania i nadzoru dla zakładu wodociągów i oczyszczalni ścieków TAWEG

Przegląd

Zakład wodociągów Neudeck

Zakład komunalny TAWEG dostarcza wodę dla 40 tys. mieszkańców południowowschodniej Turyngii, na obszarze około 20 tys. ha. TAWEG jest również odpowiedzialny za oczyszczanie ścieków. Jego sieć wody pitnej ma długość 450 km, a kanalizacji ściekowej prawie 260 km.

Dla systemu wodociągów i kanalizacji miasta Greiz i jego okolic wielkim wyzwaniem była topografia terenu z różnicą wysokości ponad 150 m. Dlatego też system wymagał kilku stref zasilania, 15 wież ciśnień, 4 stacji wodociągowych, 16 oczyszczalni i 17 przepompowni ścieków, a także różnych instalacji dodatkowych.

Do kontroli i monitoringu zasilania TAWEG zainstalował systemy sterowania i nadzoru firmy Sprecher Automation. Zarządzaniem całością projektu, a także uruchomieniem zjęli się pracownicy firmy TAWEG.

Komunikacja z systemem sterowania opiera się na sieci kablowej. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi stacjami odbywa się za pomocą szerokopasmowej sieci radiowej.

Szczegóły

SPRECON-V460 SCADA

Szafa sterownicza w zakładzie wodociągów Neudeck

Do sierpnia 2011 roku zainstalowano następujące systemy:

System sterowania i nadzoru

Wodociągi i oczyszczalnia ścieków TAWEG są monitorowane przez centralny system SPRECON-V460 SCADA. Ponieważ załoga sterowni nie pracuje w systemie 24 godzinnym, alarmy są automatycznie przesyłane przez system powiadamiania SMS.

Wbudowany serwer sieciowy pozwala na połączenie telefoniczne z centrum sterowania w zakresie wszystkich możliwych operacji. W pełni mobilna obsługa (np. lokalizacja zwarć, obsługa przełączników itp.) ułatwia szybkie i konsekwentne reagowanie w przypadku zakłóceń systemu.

Sterownik PLC z oprogramowaniem zajmuje się centralnym sterowaniem i regulacją w całym obszarze objętym kontrolą. Ponadto, pracownicy obsługi firmy TAWEG zostali wyposażeni w najnowocześniejsze funkcje archiwizacji danych, trendów i raportów do przeprowadzania analiz.

Automatyka stacji wodociągowej Neudeck

Stacja wodociągowa Neudeck dostarcza codziennie 500 m³ wody pitnej do 4 miejscowości. Cała automatyka tej stacji opiera się na wielofunkcyjnej platformie SPRECON-E:

 • Kontrola studni głębinowej Neudeck
 • Kontrola uzdatniania wody
 • Kontrola płukania filtra
 • Monitoring jakości wody i pomiarów
 • Regulacja lokalnego wyświetlacza
 • Lokalne sterowanie za pomocą paneli sterowniczych SPRECON-E-CP
 • Połączenie z centrum sterowniczym zdalnej kontroli i monitoringu SPRECON-V460 poprzez protokół IEC 60870-5-104
 • Połączenie poprzez sieć radiową szerokopasmową z wieżą ciśnień Reudnitz 

Dzięki wysokiej elastyczności platformy SPRECON udało się zrealizować dostosowane do szczególnych wymogów firmy TAWEG, ekonomiczne rozwiązanie automatyki dla wodociągu Neudeck. Platforma ta pozwala ponadto na dalszą rozbudowę i dostosowywanie systemu.

Automatyka przepompowni ścieków „Am Brand”

Przepompownia ścieków „Am Brand” łączy różnicę poziomów ok. 25 m, przy wydajności 14.4 m³/h. Kontrolę i monitoring tej przepompowni wykonują kompaktowe moduły sterownicze SPRECON-E-T3 firmy Sprecher.

 • Sterowanie i nadzór pomp ścieków
 • Obsługa i sterowanie  poprzez panel sterowniczy
 • Połączenie z centrum sterowniczym zdalnej kontroli i monitoringu SPRECON-V460 poprzez protokół IEC 60870-5-104

Kompaktowa budowa modułów SPRECON-E-T3 pozwala na instalację tych urządzeń w standardowych szafach. Dla firmy TAWEG ogromne znaczenie miał panel sterowniczy SPRECON-E-CP. Pracownicy obsługi zostali wyposażeni w przenośne panele sterownicze z kolorowym wyświetlaczem, poprzez które mogą obsługiwać przepompownię. Dzięki temu w obiekcie nie są już konieczne żadne dodatkowe wyświetlacze ani standardowe panele sterownicze.

Firma TAWEG już planuje kolejne projekty unowocześnienia wodociągów i oczyszczalni ścieków, aby móc w przyszłości sprostać standardom ilościowym i jakościowym. Dzięki swoim ekonomicznym rozwiązaniom w dziedzinie automatyki, Sprecher Automation jest idealnym partnerem, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa IT. Zastosowanie szyfrowania VPN w urządzeniach pozwala wyeliminować koszty zakupu zewnętrznych routerów VPN.

bgContainerEnde